Hvad sker der med mit affald?

Norfors modtager mange forskellige affaldsfraktioner på genbrugspladserne, og kommunerne er også begyndt at husstandsindsamle enkelte fraktioner. 

Det er vigtigt, at det affald, som borgere og virksomheder har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse. 

Markedet for afsætning af affald og genanvendelige fraktioner er under konstant forandring. Nye metoder og teknologier ser løbende dagens lys og nye aktører melder sig på banen, mens andre forsvinder. 

Norfors overvåger løbende markedet for at sikre den bedste afsætning udfra kriterier som miljø, ressurcer, logistik, økonomi, etc.

 • Nedenfor kan du se hvad der sker med det husstandsindsamlede affald.
 • I sorteringsguiden kan du læse om, hvad der sker med det resterende affald efter at du har afleveret det på genbrugspladsen.

Beskrivelserne baserer sig i det væsentlige på oplysninger fra de modtageanlæg, som Norfors afsætter affaldet til. Oplysningerne opdateres derfor løbende.

Husstandsindsamlet affald

Flasker og glas

Flasker og glas

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 45
 • Kuber (i visse kommuner)

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Husstandsindsamlet:

Glas indsamlet ved husstanden aftages af DanBørs, som oplyser, at glasset afsættes som skår til danske glasværker, der smelter glasset om til ny emballage.

Danbørs oplyser, at 97 % genanvendes som skår til danske glasværker.
Der udsorteres:

 • Metal: Genanvendes
 • Keramik/Sten/Porcelæn: Genanvendes som fyldmateriale i skumplast (isoleringsmateriale)
 • Organisk affald: Energiudnyttes

Kuber og genbrugsplads:

Glas afleveret i glas-kuber eller på genbrugspladsen afsættes til Krogs Flaskegenbrug, som oplyser at, hele flasker skylles, sorteres og bliver genbrugt af tapperier i ind- og udland. Skår og ukurante flasker omsmeltes til nye flasker og glas.

Krogs Flaskegenbrug oplyser, at ca. 30-35 % af det indsamlede glas og flasker genbruges.som hele flasker, mens resten går til skår til omsmeltning. Det er under 2 %, som ikke kan genbruges eller genanvendes (plast, metal, keramik, etc.)

Senest opdateret 04.11.2020

Flasker og glas

Illustration: Miljøstyrelsen

Jern og metal

Jern og metal

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 40

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

I den kommunale husstandsindsamling kan du aflevere konserves og mindre metalemner. Udover dette kan alle former for stort og småt jern- og metalaffald afleveres på genbrugspladserne, hvor der ligeledes kan afleveres kabler og blyakkumulatorer (bilbatterier).

Jern– og metalaffald afsættes p.t. til Lyngby Produkthandel, som oplyser at jernet grovsorteres i forskellige metal- og jernmaterialer, samt forbrændingsegnet affaldsmaterialer, som ikke kan genanvendes. De resterende jern og metaltyper sorteres herefter mekanisk eller manuelt. Metal og jern eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter.

Aftager har ved kontraktsindgåelse forpligtet sig til, at minimum 80 % af fraktionen genanvendes. 

Senest opdateret 19.02.2020

Jern og metal

Illustration med Aluminium som eksempel: Miljøstyrelsen

Madaffald

Madaffald

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden

Når du har modtaget beholder til madaffald kan du begynde at frasortere madaffald.

Har du ikke modtaget beholderen endnu? Der varsles nogle måneder før beholderen leveres. Hvis du bor i bolig med egne beholdere, får du et brev via e-boks. Hvis du bor i bolig med fælles beholdere, får den affaldsansvarlige information pr. mail.

OBS: Madaffald kan ikke afleveres på genbrugspladsen.

Hvad må du aflevere?

I sorteringsguiden, som du har modtaget fra kommunen, kan du se, hvad du kan aflevere som madaffald ved husstanden.

Hvad sker der med affaldet?

Madaffaldet bliver transporteret til Marius Pedersen i København som oplyser følgende:

Madaffaldet pulpes, hvor pulperen sørger for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker, så maden kan skilles fra dét, der ikke er organisk.

Herefter sigtes pulpen, og det der ikke er madaffald (ca. 25%), sorteres fra. Det frasorterede udgøres af f.eks. madaffaldsposer og ikke-organisk affald, som energiudnyttes til el og fjernvarme. 

Den færdige pulp transporteres herefter til et biogasanlæg, hvor der fremstilles biogas. Restproduktet efter fremstilling af biogas bruges til gødning i landbruget.

Biogassen kan bruges som energikilde til fremstilling af el og fjernvarme, men kan også bruges på det nationale gas-net. 

Senest opdateret 14.01.2022

Pap

Pap

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 44

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Pap fra genbrugspladser og husstandsindsamling bliver afsat til Stena Recycling, Danmark. Modtager oplyser, at pappet grovsorteres for uønskede emner og det rene pap (ca. 97 %) blandes sammen med pap fra andre kilder i en homogeniseringsproces, der sikrer, at det er egnet til genanvendelse. Herefter balles pappet og sendes til papfabrikker i Danmark. Her vil pappet typisk gennemgå en mekanisk og kemisk proces, hvor det omdannes til pulp og sigtes yderligere for urenheder. Pulpen forarbejdes herefter til nyt pap, som indgår i produktionen af ny pap-emballage og karton. 

Senest opdateret 10.03.2021

Pap

Illustration: Miljøstyrelsen

Papir

Papir

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 43
 • I kuber (i visse kommuner)

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Papir indsamlet ved husstanden, i papir-kuber og på genbrugspladsen bliver afsat til Stena Recycling, Danmark, som oplyser, at det papir, der er egnet til genanvendelse, hovedsagligt bliver eksporteret til papirfabrikker i Sverige. Hér frasorteres uønskede materialer samt papirtyper, der ikke er egnet til genanvendelse. Resten (ca. 95 %) omdannes til pulp, som renses for klips og lignende, og kemisk renses for lim, lak og tryksværte. Pulpen forarbejdes herefter til nyt papir eller indgår i produktion af pap- og karton-emballage, som fx. æggebakker. 

Senest opdateret 10.03.2021

Papir

Illustration: Miljøstyrelsen

Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Her kan du aflevere

 • Ved husstanden
 • Genbrugsplads - container 41: Rengjort plast samt mad- og drikkekartoner fra husholdninger

Hvad må du aflevere?

I vores sorteringsguide kan du se, hvad du kan aflevere på genbrugspladsen.

Hvad sker der med affaldet?

Fraktionen består af to dele, som håndteres i samme affaldsstrøm:

 • Rengjort husholdningsplast
 • Mad- og drikkekartoner, som er fremstillet af pap, der er en coating på indersiden af enten plast eller aluminium, for at sikre kartonen er tæt

Affaldet presses i baller for at spare CO2 i den videre transport til genvindingsanlægget.

DKK Plastics afhenter ballerne og afsætter dem til det specialiserede sorteringsanlæg EGN i Tyskland.

DKK Plastics har ved kontraktindgåelse forpligtiget sig til at sikre at deres aftagere oparbejder det leverede plastaffald samt mad- og drikkekartoner med henblik på at opnå en så høj genanvendelse som muligt.

Følgende minimumskrav til udsortering skal opfyldes:

 • Udsortering i henhold til intentionerne i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, af 16. juni 2020 hvor minimum 60% af den totale leverede mængde plastaffald samt mad- og drikkekartoner (inkl. fejlsorteringer) efter Leverandørens sortering/oparbejdning skal afsættes til genanvendelse, og
 • Sorteringsanlægget skal være fysisk beliggende i et EU/EØS-Land

DKK Plastics oplyser følgende:

 • På EGN’s anlæg bliver affaldet separeret ud i flere forskellige plasttyper samt andre affaldstyper til genanvendelse, herunder karton. Materialerne gennemgår en yderligere kvalitetssortering og neddeles i små stykker som vaskes
 • EGN oparbejder plastfraktionen til granulat, som kan indgå direkte i produktion af nye plastprodukter, f.eks. beholdere, rør og tøj.
 • Restaffaldet fra mad- og drikkekartoner sendes til enten Niederauer Mühle GmbH eller Delkeskamp GmbH, som adskiller papir/pap fra den påførte coating af plast eller aluminium. Ca. 75% pap udsorteres, og restfraktionen herfra udgør ca. 25%. Delkeskamp producerer selv pap og papir eksempelvis til emballager, hvori udbyttet fra oparbejdning af drikkekartoner indgår. Alle de oparbejdede materialer indgår til fremstilling af emballager til bl.a. levnedsmidler.
 • Restfraktionen, som består af plast og aluminium fra mad- og drikkekartonerne, udgør ca. 25%. Fraktionen afsættes til Palurec GmbH, som sikrer en yderligere genanvendelse af plast og aluminium.

Senest opdateret 09.12.2022